KPSS obecně

KPSS je jednou z metod, kterou lze efektivně rozvíjet sociální služby v rámci dané komunity/lokality (obec, svazek obcí, kraj, apod.) tak, aby nabídka sociálních služeb co nejvíce odpovídala poptávce po těchto službách.

Základním principem je spolupráce všech zainteresovaných v problematice sociálních služeb na místní úrovni, jsou jimi:

  • Uživatelé/potenciální uživatelé sociálních služeb = lidé využívající sociální služby, veřejnost
  • Poskytovatelé sociálních služeb = prodávající, uskutečňující, dodávající sociální služby; nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace
  • Zadavatelé sociálních služeb (subjekty, které služby platí, zřizují, zadávají, organizují, apod.; jsou odpovědni za zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb - úřady státní správy, samosprávy, volení zastupitelé, aj.; cílem zřizovatele je poskytovat občanům co nejkvalitnější služby co nejlevněji).

Cílem procesu KPSS je rozvíjet sociální služby tím směrem, aby reagovaly na aktuální potřeby jejich uživatelů, byly dostupné, kvalitní a finanční prostředky na jejich zajištění byly vynakládány efektivněji, tam kde je to skutečně potřebné.

Vycházíme z předpokladu, že pouze propojením různých názorů, dialogem a vzájemnou spoluprací lze najít objektivnější pohled na rozvoj v regionu. Mapou, která ukazuje možné kroky rozvoje je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku (tzv. komunitní plán). Plán rozvoje je kompromisem přání a možností.