Proces KPSS na Kyjovsku

Komunitně plánovat se na Kyjovsku začalo v r. 2007. Byly ustanoveny 3 pracovní skupiny ze zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb (dle oblastí podpory a péče) a Koordinační – řídící skupina, pověřená zadáváním a schvalováním postupu prací v rámci procesu KPSS, sledováním naplňování Komunitního plánu a přenosem informací k zástupcům měst, kteří mají rozhodovací pravomoci. Od roku 2017 plní funkci Koordinační - řídící skupiny Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova.

Na procesu KPSS se v současné době podílí cca 50 osob (odborníci z pomáhajících profesí - sociální pracovníci, psychologové, psychiatři, pedagogové, speciální pedagogové a další přizvaní odborníci, zástupci měst a obcí, veřejnost a uživatelé sociálních služeb).

---------------------------------------------
Chcete se aktivně zapojit do některé z pracovních skupin?
I. Osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
II. Senioři a osoby se zdravotním postižením
III. Osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením

Kontaktujte koordinátorku komunitního plánování sociálních služeb:
Bc. Jana Novotná
Městský úřad Kyjov (Odbor sociálních věcí a školství, kancelář S 12)
Tel: 518 697 571, Mobil: 602 515 693
E-mail: kpss@mukyjov.cz , www.pomocobcanum.kyjovsko.cz
--------------------------------------------------

V rámci společných setkávání a na základě výzkumů a analýz realizovaných na území Kyjovska byl v roce 2010 vytvořen 1. komunitní plán – „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2012“, který schválila zastupitelstva všech 42 obcí Kyjovska. V prosinci 2012 byl schválen 2. komunitní plán - „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015“. Na druhý komunitní plán navázal 3. komunitní plán - "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017", který byl schválen v prosinci roku 2015. V roce 2017 byl vytvořen 4. komunitní plán - "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020", který byl v prosinci Zastupitelstvem města Kyjova schválen.

Komunitní plán sociálních služeb slouží jako závazný dokument o podobě sociálních služeb v dané lokalitě.

Co se v rámci KPSS na Kyjovsku podařilo?

  • rozšířit povědomí veřejnosti o problematice sociálních služeb a možnostech pomoci v nepříznivé sociální situaci
  • navázat potřebnou spolupráci mezi všemi zúčastněnými v procesu KPSS – vzájemná informovanost (mezioborová, regionální)
  • nabídnout ucelený přehled sociálních a navazujících služeb (Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska)
  • vytvořit webové stránky KPSS Kyjovska s interaktivní databází sociálních a navazujících služeb (informace pro širokou veřejnost)

Vize komunitního plánování pro sociální oblast v regionu Kyjovska: Solidarita, sociální integrace, pomoc k svépomoci a vlastní odpovědnost. Posláním komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska je podporovat takové aktivity, které povedou ke zlepšování kvality života občanů Kyjovska a posilování solidarity, sociální integrace, vlastní odpovědnosti.

V rámci aktivit KPSS chceme , aby:

  • si veřejnost uvědomila, že zde „potřební lidé“ žijí s námi (cílové skupiny specifikovány v Plánu),
  • poskytovatelé sociálních služeb a další odborníci tvořili spolupracující síť – dostupnou a efektivní (kvalita, návaznost, finance),
  • zadavatelé (zejména obce) věděli, kam rozumně rozdělit finance,
  • všichni, kdo potřebují „pomoc“ věděli, kde ji naleznou,
  • tato pomoc byla komplexní – tedy aby fungovala návaznost