Sociální služby

Posláním sociálních služeb je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (např. z důvodu věku, zdravotního postižení, pro krizovou životní situaci), zlepšovat kvalitu jejich života a zabraňovat sociální izolaci. Sociální služby pomáhají těmto lidem žít běžným životem - navštěvovat školy, pracovat, účastnit se kulturního života, starat se sám o sebe a o domácnost.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uvádí celkem 33 sociálních služeb, z toho na Kyjovsku je zastoupena polovina z nich.

Základní druhy sociálních služeb

  • sociální poradenství
  • služby sociální péče – napomáhají k fyzické a psychické soběstačnosti, cílem je umožnit potřebným lidem v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti
  • služby sociální prevence – cílem je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem nežádoucích společenských jevů

Formy poskytování sociálních služeb

  • ambulantní – jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena do zařízení sociálních služeb a součástí této služby není ubytování
  • pobytové – služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb
  • terénní – služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí

K pokrytí nákladů spojených s úhradou některých sociálních služeb slouží Příspěvek na péči.